soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


L'équilibre


 

 

Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre (1)
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre (2)
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre (3)
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre dans la solitude
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre dans la grandeur
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre et le mécanisme de la vie
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'équilibre
Khalifa Nargis