soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


Le Soleil


Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
Le soleil est l'aspect du Dieu Absolu
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
Philosophie soufie
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

La Hiérarchie Spirituelle
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Forme
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan