soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


L'aspect triple


 

 

L'aspect triple, double et unique dans la nature
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

La Lumière
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan
L'intelligence
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan