soufi-inayat-khan.org

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan


La patience


 

 

Aphorismes
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

La patience
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

La confiance (1)
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Le contrôle physique
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

La patience
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan